۱۳۹۰/۰۹/۲۰

گفت تو آدم ريسك هاي جدي هستي، ريسك هاي بنياديني كه خيلي ها را به ترس مي اندازد. گفت تو هميشه وسط متن بوده اي بي اعتنا به حاشيه. من اين را، همين را دوست دارم. گفت وقت هايي كه نيستي و ناپديدي، هميشه منتظرم سيمرغي از دل آتش بيايد بيرون حالا سوخته حتي، ويران شده ولي زنده. گفت تو اين خصلت خطرناك و لعنتي را داري كه به آتش نزديك مي‌شوي و چشم هايت را مي بندي .