۱۳۹۰/۰۹/۰۶

گفتم : " چيزهايي هست كه نمي‌داني "
گفت ولش كن ! آدم يه وقتايي نبايد بدونه . گفتم آخه ندونستن تو زجرم ميده . خنديد و گفت يه كم زجر بكش خب !
فراموش نكرده ...