۱۳۹۱/۱۰/۱۸

از سلسله مباحث "ادب مرد به ز دولت اوست"- سه