۱۳۹۰/۰۹/۱۳

گفته بود كه وبلاگم را نمي خواند، وقتش را ندارد و مديومش را نمي فهمد و فلان و بهمان . گفته بود اين پيچيدگي هاي ذهني تو براي خيلي ها شايد جذاب باشد ولي براي من نيست؛ اين را خيلي رك و جدي و با لبخند گفت ! بعد حالا، حالا كه خيلي گذشته، حالا كه يواش يواش خزيده ام به آن جمع هاي سابق مشترك ،هوشيار و مست، از يكي از نوشته هايم مثال مي آورد و مي گويد كه گاهي تركيب هاي جالب مي سازم ،هرچند هنوز معتقد است "در نوشته هاي ژورناليستي ام خيلي بهترم " . من ؟ گيج شده . مي‌خوانَد ؟ مي‌خوانده ؟!