۱۳۹۰/۰۸/۲۵

بايد بتوانم از حس ام بنويسم ؛ بايد بتوانم بنويسم كه خودم را دوباره به ثبت رساندم !
كلمه ندارم اما ؛ گيجم گنگم مبهوتم