۱۳۹۰/۰۸/۲۲

آدمي هستم كه كلا از رييس داشتن متنفر است /
آدمي هستم كه كلا از رييس بودن متنفر است /
اين آدم چه كند ؟!