۱۳۹۰/۰۸/۲۱

انگشت بريده اي هستم كه از سر اتفاق امروز خيلي، خيلي زياد، به انگشت اشاره ام نياز دارم !