۱۳۹۰/۰۱/۰۱

فضیلت چیزهای کوچک

یک چیزهایی را برای خودتان نگه دارید؛ بگذاریدشان ته ته دلتان و شبی نصفه شبی بروید سراغشان و یادش کنید . عکس هایی باید باشد که فقط خودتان ببینید . ته شیشه های عطری که فقط خودتان بویش را به یاد داشته باشید. یادگاری هایی که حتی آدم هدیه داده اش فراموش کرده باشد . یک حس هایی باید فقط مال خوتان باشد . خساست کنید از بازگویی اش . به کسی ندهید . اگر بگوییدش یا بروزش دهید به خودتان باخته اید . حس می کنید دیگر کوالیفای نیستید برایش . موزیک هایی باید باشد که تصاحب اش کنید . عطر تن هایی که به باد هم ندهیدش . خسیس باشید ؛ رفتنی اگر خواست برود بگذارید اصرار نکنید اما خاطره ها را سفت بچسبید رها نکنید . خاطره ها ، زخم ها گاهی نیمه شبی که دیوانه شدید دستتان را می گیرد شک نکنید . بعضی چیزها رهایی بخشند . بعضی کلمات مال شما هستند . به دیگران ندهید . عادت کنید کلمه ها را حراج نکنید . کلمات حرمت دارند . کاربردشان را محدود کنید به دیگرانی که دوست تر میدارید . دست ها چشم ها لبها با هم فرق دارند . دل بدهید وقتی صاحبش هستید . کلمه خرج نکنید ، زینت بدهید . جمع نبندید . کلی گویی نکنید . همه یکی نیستند . همه گفتن ، خیلی جسارت می خواهد . تماشا کنید ، نبینید . گوش بسپارید ، نشنوید. لمس کنید ، به خاطره بسپارید . نامه های کاغذی بنویسید . نترسید . بگذارید اشکی هم بچکد کاغذتان را خراب کند اصلا بگیر کلمه ای لک شود . تن کاغذ گاهی لمس خودکارتان را می خواهد . دنیا یک بار است . فردا صبح شاید نباشد . نگذارید حسرت چیزهایی که در دستانتان بود یک عمر بماند . در آغوش بکشید . ببوسید. به آدم رابطه تان بگویید بی نظیر است بگذارید آدم رابطه تان یونیک بودن خودش را کشف کند .بگذارید اعتماد به نفس بگیرد . لازم نیست موجود منطقی همیشه اینتلکچوال باشید که مدام راست میگوید. گهگاهی چشم هایتان را ببندید ، اصلا دروغ بگویید . بگذارید گاهی آدم رابطه تان با نقطه ضعف هایش تنها باشد ، به رویش نیاورید ؛ دیگران را ردیف نکنید جلوی چشم هایش . دنیا را نکنید وسیله سنجش سیاهی و سفیدی ، گاهی خاکی و خاکستری باشید .وقت هایی لازم است نشنوید به دل نگیرید . یاد بگیرید این که میانه دل آدم روبرویتان تکان می خورد یک حجم ضربان دار کوچک است ، نشکنیدش غصه دارش نکنید . اگر خط اشکی را روی صورتی می شود با انگشت اشاره پاک کنید دنبال دستمال کاغذی نگردید . گاه گاهی بخواهید چند روزی دموکرات نباشید خودتان را جای جزئی بگذارد . حرف بزنید کلمه بگویید . بشنوید . بگذارید شنیده شوید .
ما مردم عجیبی هستیم همیشه می خواهیم با حذف چیزی در نهایت چیزی دیگر باشیم ؛ روزهایی از سال را سعی کنید فقط متوسط زندگی کنید. گاهی فضیلت چیزهای کوچک ، بی نهایت است .