۱۳۸۹/۰۸/۲۸

The Day After

تکست داد و راجع به کسی چیزی پرسید . آخر تکست هم حالم را پرسید . جواب دادم و آخر تکست هم حالش را پرسیدم .
چیزی چنگ انداخت ته گلویم ؛ حس اینکه هم من می دانستم هم خودش که این فقط بهانه ای بود که با هم حرف بزنیم بعد از مدت ها . گاهی هرچقدر هم که قوی باشیم پناه می بریم به خاطره هایمان ...